07_wczesne_wspomaganie_rozwoju - Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Kwiatuszkowo" w Ostrołęce

Przejdź do treści
Menu
Nasze inicjatywy
Wczesne Wspomaganie Rozwoju -WWR
„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie,
musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności,
osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.
Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”.
                                                                                                                         Janusz Korczak

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU -WWR
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - są to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, to także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania. Zajęcia realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka i są nieodpłatne.

Na zajęcia Wczesnego Wspomagania Dzieci -WWR przyjmowane są  dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydawanej przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
Zajęcia rozpoczynają się po wcześniejszych konsultacjach ze specjalistami pracującymi
w zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W skład zespołu specjalistów wchodzą: pedagog posiadający kwalifikację do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami (pedagog specjalny, terapeuta widzenia, terapeuta słuchu), psycholog, logopeda, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej.
Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w dostosowanych gabinetach i salach terapeutycznych w czasie dostosowanym do potrzeb i indywidualnych możliwości dziecka.

Celem zajęć z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest przede wszystkim:
  • pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,
  • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka,
  • zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych,
  • pomoc dziecku w wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego,
  • pomoc dziecku w osiąganiu coraz większej samodzielności,
  • dostarczanie rodzicom wsparcia i praca nad procesem akceptacji dziecka,
  • pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich,
  • rozwijanie w rodzicach umiejętności dobrego komunikowania się z dzieckiem,
  • pomoc rodzicom we właściwym doborze form stymulacji dziecka.

Do zadań zespołu należy w szczególności:
  • ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka:
  • nawiązanie współpracy z:
  1. przedszkolem (oddziałem przedszkolnym lub innym podmiotem), do którego uczęszcza dziecko i jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka
  2. podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności
  3. ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb
  • opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem,
  • ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka,
  • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmianw programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

Dokumentacja zajęć WWR obejmuje:

  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno-  pedagogiczną,
  • karty  obserwacji dziecka zawierające ocenę sprawności dziecka dokonaną przez zespół specjalistów pracujących z dzieckiem oraz ocenę postępów i trudności w funkcjonowaniu dziecka - karty ukazują przebieg rozwoju dziecka i skuteczność podjętych oddziaływań,
  • dziennik zajęć WWR potwierdzający przebieg pracy z dzieckiem,
  • kartę informacyjną (dane dziecka, rodziców, kontakt itp.),
  • kwestionariusz informacji o dziecku (wypełniany przez rodziców),
  • oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika WWR w zakresie jego wizerunku,
  • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na objęcie dziecka zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Dane kontaktowe
Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Kwiatuszkowo"
07-410 Ostrołęka
ul. Czesława Niemena 16
e-mail: k.kwiatkowska@fundacjarazem.com
tel: +48 692 913 990
Wróć do spisu treści